ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

 

Όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Φεβρουαρίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο – Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», και έδρα  το Δήμο Υμηττού.

Ο όμιλος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης 1955.

Ο όμιλος με απόφαση του Δ.Σ, μπορεί να χρησιμοποιεί ως έμβλημα στα έγγραφά του και κάθε έντυπό του, φωτογραφική ή άλλη απεικόνιση του μεγάρου του συνοδευόμενη από την επωνυμία του και τον χρόνο ίδρυσης του σωματείου. 

Άρθρο 2ο – Σκοποί 

Σκοποί του Ομίλου είναι:

Η μελέτη και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία του Υμηττού, σε άμεση συνάρτηση με τα γενικότερα προβλήματα του Ελληνικού λαού.

Η υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι σ’ αυτά τα προβλήματα και η συλλογική δράση για την επίλυσή τους, με οδηγό τις προσπάθειες του ελληνικού λαού για μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία.

Η υποβοήθηση, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, της ανάπτυξης μαζικών κινημάτων όπως γυναικείο, ειρηνιστικό, νεολαιϊστικό και οικολογικό.

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του ομίλου και γενικότερα του λαού της πόλης του Υμηττού.

Η ψυχαγωγία των μελών του, η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υποβοήθηση κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης στα μέλη του ομίλου μέσα από τη  κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών.

Άρθρο 3ο – Μέσα

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου είναι διάφορες εκδηλώσεις όπως: διαλέξεις και συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις, εκδρομές και χοροί, η έκδοση εντύπων και βιβλίων, η λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, και γενικά κάθε μέσο που τα Όργανα και οι Φορείς του Ομίλου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του

Άρθρο 4ο

Η αίθουσα και οι χώροι του Ομίλου με απόφαση του Δ.Σ, μπορούν να διατεθούν σε τρίτους φορείς για τις δραστηριότητες τους, αρκεί αυτές να μην αντίκεινται στους σκοπούς του Άρθρου 2 το Ομίλου.

Άρθρο 5ο – Τομείς 

Για την συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου, λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς:

α) Τομέας κοινωνικών προβλημάτων

β) Πολιτιστικός τομέας

γ) Εκδρομικός τομέας

δ) Ψυχαγωγικός τομέας

ε) Τομέας αγωνιστικών και πνευματικών αθλημάτων

στ) οποιοσδήποτε άλλος τομέας που η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή θα επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι τομείς είναι δυνατόν να σχηματίζουν ειδικά τμήματα ή ομάδες εργασίας, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες τους. Μέλη του ομίλου που εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής.

Οι τομείς εφ’ όσον το αποφάσισε η πλειοψηφία των μελών τους που είναι και μέλη του ομίλου διευθύνονται από επιτροπές εκλεγμένες από τα μέλη που συγκροτούν τον τομέα. Τα σχέδια και οι προτάσεις για την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης γνωστοποιούνται από την αρμόδια επιτροπή κι αν δεν υπάρχει από τον διορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλο, στο Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίνει ή όχι την πραγματοποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ

Άρθρο 6ο – Είσοδος νέων μελών

Μέλος του Ομίλου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε είναι πρόθυμος να εργαστεί για την επιτυχία των σκοπών του και δέχεται τις διατάξεις του καταστατικού.

Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να είναι δημότης ή κάτοικος του πρώην Δήμου Υμηττού, όπως είχαν οριστεί τα όριά του πριν την ισχύ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ αρ. Φυλ. 87/2.6.2010).

Επίσης πρέπει να προταθεί από δύο ταμιακά ενήμερα μέλη του ομίλου, που θα υπογράφουν την σχετική αίτηση. Άτομα που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη του ομίλου, μπορούν να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του, να βοηθούν στην προετοιμασία και στην παρουσίασή τους και γενικά να συμμετέχουν στη ζωή του, εφ’ όσον με την δραστηριότητα και τη συμπεριφορά τους δεν προσβάλλουν την υπόληψη του ομίλου και δε στρέφονται εναντίον των σκοπών του.

Άρθρο 7ο – Ένσταση εναντίον της εγγραφής του μέλους 

Οποιοδήποτε μέλος του ομίλου, μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Δ.Σ εναντίον της εγγραφής νέου μέλους, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση της εγγραφής.

Η ένσταση, που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη, εξετάζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.

Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν τη δεχτεί ή όχι, είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή της απόρριψής της.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου,

Υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός ως μέλος του ομίλου, μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, μόνο εφ’ όσον :

 • Περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ αποφάσισε την μη εγγραφή του, και
 • Έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι απόρριψης της αρχικής του αίτησης.

Άρθρο 8ο     

Ο όμιλος με απόφαση της Γ.Σ μπορεί να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη προσωπικότητες που έχουν ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στον Πολιτισμό, την Πόλη, τον Όμιλο.

Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου.

Δεν έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να μετέχουν στις ψηφοφορίες των Γ. Συνελεύσεων.

Άρθρο 9ο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του ομίλου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα :

 • να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του σ’ οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον όμιλο και να αναπτύσσει την γνώμη του στα αρμόδια όργανά του.
 • Να προτείνει νέα μέλη.
 • Να εκλέγει και να εκλέγεται

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:

 • να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του ομίλου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 • Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις Γ.Συνελεύσεις.
 • Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

Άρθρο 10ο –  Κυρώσεις

Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι 6 μήνες ή διαγραφή, οποιοδήποτε μέλος του ομίλου, εφ’ όσον :

 • Παραβιάζει το καταστατικό
 • Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης και του Δ.Σ.
 • Με την δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη ή διαταράσσει την ησυχία του ομίλου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
 • Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει τον όμιλο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 • Καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής, των ηθών, της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.
 • Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις στον όμιλο.

Άρθρο 11ο

Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών τον ασκεί το Δ.Σ. σε πρώτο βαθμό, οι αποφάσεις του εφ’ όσον υπάρξει έφεση κρίνονται τελικά από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 12ο  

Το μέλος του ομίλου που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή, μπορεί να προσφύγει στη Γ. Συνέλευση, που αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την τροποποίηση (μείωση ή επαύξηση) ή την εξάλειψη της κύρωσης, αφού προηγουμένως ακούσει το τιμωρημένο μέλος και το Δ.Σ.

Η σχετική απόφαση της Γ.Σ πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13ο – Συνδρομές μελών

Η συνδρομή των μελών είναι μηνιαία. Είναι δυνατή η προκαταβολή συνδρομών μέχρι έξι (6) μηνών.

Το ύψος της συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την ίδια πλειοψηφία και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί η Γ.Σ. (εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιβάλλουν) να αποφασίσει την αύξηση της συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και την καταβολή ετήσιας έκτακτης εισφοράς που απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερη από το αντίτιμο των συνδρομών ενός (1) χρόνου.

Τα έφεδρα στρατευμένα μέλη του ομίλου, με εξαίρεση τους αξιωματικούς, δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους.

Άρθρο 14ο 

Εάν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα για περισσότερο από τρεις μήνες τη συνδρομή του το Δ.Σ. το ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο και εφόσον η καθυστέρηση αυτή συμπληρώσει τα δύο χρόνια, το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να το διαγράψει χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών, μπορεί να ξαναγραφεί οποτεδήποτε, εφ’ όσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τις ισχύουσες συνδρομές δύο χρόνων.

Άρθρο 15ο  – Αποχώρηση μέλους

Οποιοδήποτε μέλος, είναι δυνατό να αποχωρήσει από τον όμιλο αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ . Μπορεί να γίνει πάλι μέλος, εφ’ όσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 16ο

Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται για το Δ.Σ, την ελεγκτική επιτροπή και την πειθαρχική επιτροπή, αφού περάσουν τρεις μήνες από την ημέρα εγγραφής ή επανεγγραφής τους. Έχουν όμως το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες των Γ.Σ από την ημέρα της εγγραφής τους.

Άρθρο 17ο – Εσωτερικός Κανονισμός

Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία του ομίλου θα ρυθμιστούν με εσωτερικό κανονισμό, που θα συνταχθεί από ειδική επιτροπή, εκλεγόμενη από Τακτική Γ.Σ.

Ο κανονισμός αυτός, που θα υποβληθεί από την επιτροπή, στην αμέσως επόμενη, από την εκλογή της, Τακτική Γ.Σ, δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τις διατάξεις του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

Άρθρο 18ο – Πόροι

Πόροι του ομίλου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών

β) Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του ομίλου

γ) Οποιαδήποτε δωρεά, αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του ομίλου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

δ) Τα έσοδα που προέρχονται από το κυλικείο του ομίλου.

ε) Τα έσοδα από την έκδοση λαχείων και τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών.

Στ) Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφ’ όσον εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 19ο

Ο όμιλος διοικείται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της ισότητας.

Άρθρο 20ο – Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά (9) μέλη που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα από το Νόμο προσόντα και έχουν συμπληρώσει το 18ο χρόνο της ηλικίας τους.

Το Δ.Σ εκλέγεται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 21ο – Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα

Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα Μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον βοηθό του Ταμία και τον Επόπτη κτιρίου.

Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες επίσης από την συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ., καλεί σε κοινή συνεδρίαση το προεδρείο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του ομίλου.

Άρθρο 22ο  – Συνεδριάσεις του Δ.Σ 

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα. Αλλά και όποτε άλλοτε θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους (στην οποία θα καθορίζουν και τα θέματα που θα συζητηθούν) τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά σε δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις που συγκαλούνται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες.

Αν υπάρξει και τρίτη ψηφοφορία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 23ο – Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ    

Όποιο μέλος του Δ.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές, τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν αλλά για δέκα (10) τακτικές, διαδοχικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα του συνδυασμού του ή στην περίπτωση ανεξάρτητου, αναπληρώνεται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα.

Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες, περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του είναι υποχρεωμένος μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες να συγκαλέσει Εκτακτη Γ. Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37.

Άρθρο 24ο – Αρμοδιότητες του Δ.Σ  

Το Δ.Σ διοικεί τον όμιλο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

Άρθρο 25ο – Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον όμιλο στα Δικαστήρια, σε κάθε αρχή και σε οποιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα καταρτίζει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ. Συν/σεων.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ. Συν/σεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και λογοδοτεί στις Γ. Συν/σεις για λογαριασμό του Δ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο του ομίλου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του ομίλου.

Σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και των Γ. Συν/σεων.

Άρθρο 26ο – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντα του εκτελεί ο σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 27ο – Γενικός και Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Α.  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του ομίλου και φυλάει τη σφραγίδα του.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο :

 1. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ. Συν/σεων.
 2. Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του ομίλου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του ομίλου.
 3. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ. Συν/σεων.

      Εάν ο Γ. Γραμματέας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα 

      καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.

Β.  Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του ομίλου και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Συνεργάζεται με τις επιτροπές που διευθύνουν τους τομείς για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εκδηλώσεων και γενικά για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίησή τους.

Εάν ο Ειδικός Γραμματέας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας έχουν κοινή υποχρέωση και ευθύνη για επίλυση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ειδικότερα καθήκοντά τους και για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση αν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ενός ή του άλλου.

Άρθρο 28ο – Ταμίας και Βοηθός Ταμία     

Α.  Ο Ταμίας εισπράττει τις μηνιαίες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς τον όμιλο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Τις μηνιαίες συνδρομές των μελών μπορούν να εισπράττουν επίσης, ο βοηθός Ταμία, ο Ειδικός και ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ και υπογράφονται από Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα.

Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών.

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το μηνιαίο απολογισμό του ταμείου.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του ομίλου που, αφού εγκριθεί, τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Πρώτη Τακτική Γ. Συν/ση.

Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του ομίλου, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του ομίλου. Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του ομίλου πραγματοποιούνται από τον Ταμία, τον βοηθό του ή άλλο σύμβουλο μετά από ειδική εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Β.  Ο σύμβουλος που έχει εκλεγεί ως βοηθός του Ταμία τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και έχει υποχρέωση να ενημερώνει τις καρτέλες των συνδρομών και γενικά των οικονομικών παροχών των μελών προς τον όμιλο.

Ο Ταμίας και ο Βοηθός του έχουν ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ταμειακή ανωμαλία.

Άρθρο 29ο – Πρόσληψη έμμισθου υπαλλήλου

Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο αν οι ανάγκες του ομίλου το απαιτούν. Οι αποδοχές του υπαλλήλου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 30ο – Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια διαδικασία που εκλέγεται και το Δ.Σ. και η Πειθαρχική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του ομίλου. Το Δ.Σ. πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία που η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί απαραίτητα για να εκτελέσει το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε έλεγχο να συντάσσει πρακτικό- έκθεση που θα περιέχει τις παρατηρήσεις της σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ομίλου.

Η έκθεση αυτή τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων ταυτόχρονα με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία και θα διαβαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 31ο – Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του ομίλου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της  Γ.Σ. και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου και ταχυδρομείται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. συμμετέχουν σ’ αυτήν με πλήρη δικαιώματα (δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις). Εξαιρούνται τα μέλη των άρθρων 8 και 16 τα οποία συμμετέχουν στις Γ.Σ. αλλά με τους περιορισμούς που βάζουν τα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο 32ο – απαρτία των Γ. Συνελεύσεων

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της  Γ. Σ. Για το σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται τα μέλη των άρθρων 8 και 16.

Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ καλεί τη Γ.Σ να εκλέξει το προεδρείο. Εάν η Γ.Σ δεν έχει επιτύχει απαρτία, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ που έχει απαρτία, εφ’ όσον παρευρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους.

Άρθρο 33ο – Προεδρείο των Γ. Συνελεύσεων

Στις Γ. Σ. καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του ομίλου που εκλέγονται με ανάταση των χεριών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με την σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την αίθουσα τα μέλη που με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της  Γ. Σ.

Καλεί τη  Γ.Σ  να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από το ίδιο και τον Πρόεδρο.

Άρθρο 34ο – Αποφάσεις των Γ. Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις των Γ.Σ  παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που το καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.

Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και σε περιπτώσεις που η  Γ. Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο σε θέματα ένστασης εναντίον εγγραφής μέλους ή τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολή.

Άρθρο 35ο – Τακτικές Γ. Συνελεύσεις

Τακτικές  Γ. Σ. γίνονται δύο φορές το χρόνο, μία το Φεβρουάριο και μία τον Σεπτέμβριο.

 1. Στην Πρώτη Τακτική Γ.Σ που συγκαλείται μέσα στο Φεβρουάριο, διαβιβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης  Γ. Σ. και λογοδοτεί το Δ. Σ. για την δραστηριότητα του ομίλου (τη σχετική με την πραγματοποίηση των σκοπών του και την εφαρμογή του καταστατικού) στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος).  Μετά διαβιβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στην συνέχεια η  Γ.Σ.       εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του  Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Έπειτα διαβάζεται και εγκρίνεται ο  προϋπολογισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Στην δεύτερη Τακτική Γ. Σ. που συγκαλείται μέσα στο Σεπτέμβριο, το  Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητά του ομίλου στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Μάρτιος- Αύγουστος). Η λογοδοσία του περιορίζεται στην έκθεση των πράξεων του  Δ.Σ και των εκδηλώσεων των τομέων (των σχετικών με την πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου και την εφαρμογή του καταστατικού) και δεν αφορά την οικονομική διαχείριση για την οποία λογοδοσία γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο την Πρώτη Τακτική  Γ. Σ. του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για τις οποίες λογοδότησε το  Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της  ημερήσιας διάταξης.
 3.  Το  Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων οποιοδήποτε θέμα, εφ’ όσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το  1/10  τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στην Γραμματεία μέχρι την 15η Ιανουαρίου προκειμένου για την Πρώτη Τακτική  Γ.Σ  και μέχρι την 15η Αυγούστου για την Δεύτερη.
 4.  Στις Τακτικές  Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 36ο – Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις  

Οι έκτακτες  Γ.Σ συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του  Δ.Σ. είτε:

α)  Μετά από σχετική απόφαση του  Δ. Σ.  που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε

β)  Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των μελών και περιέχει τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη  Γ. Σ. μέσα σε 15 ημέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ  ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών. Στις Έκτακτες Γ.Σ απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 37ο – Αρχαιρεσίες  

Κάθε δύο χρόνια στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το  Δ.Σ., την Ε.Ε  και την Π.Ε, πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί και τα ονόματα των μεμονομένων υποψηφίων τοποθετούνται στον Πίνακα ανακοινώσεων. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκλογή των οργάνων του  Φ.Ο.Υ, οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας για να συμπληρωθούν στο μεταξύ οι απαιτούμενες υποψηφιότητες.

Οι αρχαιρεσίες για κάθε όργανο του Ομίλου (Δ. Σ, Ε. Ε  και  Π. Ε.) γίνονται με ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για την εκλογή κάθε οργάνου.

Στα ψηφοδέλτια πρέπει να αναγράφονται η ονομασία του συνδυασμού και τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή των μεμονωμένων υποψηφίων.

Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ένα συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο για κάθε όργανο και το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους του συνδυασμού της εκλογής του για το  Δ.Σ και μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή.

Το εκλογικό μέτρο προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού των εγκύρων και των λευκών ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών κάθε οργάνου (εννέα (9) για το Δ.Σ. και από τρεις (3) για την Ε.Ε και την Π.Ε). Όσες φορές συμπληρώνει κάθε συνδυασμός το εκλογικό μέτρο τόσες έδρες καταλαμβάνει. Αν δεν καλυφθούν όλες οι έδρες από την πρώτη κατανομή, τότε γίνεται και δεύτερη κατανομή με βάση τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, εάν οι ισοψηφούντες στα υπόλοιπα συνδυασμοί έχουν ήδη βγάλει έδρα απ’ την πρώτη κατανομή, τότε την έδρα καταλαμβάνει ο συνδυασμός που έχει καταλάβει τις περισσότερες έδρες. Εάν οι ισοψηφούντες στα υπόλοιπα συνδυασμοί έχουν καταλάβει από την πρώτη κατανομή τις ίδιες έδρες, τότε γίνεται κλήρωση για την κατάληψη της έδρας. Εάν ένας από τους ισοψηφούντες στα υπόλοιπα συνδυασμούς ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν έχει καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή, τότε την έδρα καταλαμβάνει ο συνδυασμός αυτός ή ο μεμονωμένος υποψήφιος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμού ή μεμονωμένοι υποψήφιοι με ίσα υπόλοιπα που δεν έχουν καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή, τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ τους για την κατάληψη της έδρας.

Η  Γ. Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που έχει την φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Οι αρχαιρεσίες τελειώνουν με την δύση του ηλίου, αλλά μπορούν να παραταθούν για μια ακόμα ώρα.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων για κάθε όργανο ξεχωριστά και ανακοινώνει τα αποτελέσματα για κάθε συνδυασμό και για κάθε υποψήφιο συνδυασμό ή μεμονωμένο και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος καθώς και την σειρά των επιλαχόντων.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών. Την επόμενη ημέρα η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο που καλεί το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 21  αμέσως μετά την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου ο πλειοψηφήσας σύμβουλος παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον Γενικό Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο – Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Σωματείου

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του ομίλου απαιτείται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου, πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ¾ τριών τετάρτων των πιο πάνω μελών.

Εάν αποφασιστεί η διάλυση του ομίλου, η περιουσία του διατίθεται στο Δήμο Υμηττού με την υποχρέωση να ιδρύσει βρεφοκομικό- παιδικό σταθμό.

Άρθρο 39ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί ή τους σχετικούς με τα σωματεία νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση του  Δ.Σ που υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

ΥΜΗΤΤΟΣ, 28 Φεβρουαρίου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  της Γ.Σ.

 

Όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ

 

Άρθρο 1ο – Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», και έδρα  το Δήμο Υμηττού.

Ο όμιλος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης 1955.

Ο όμιλος με απόφαση του Δ.Σ, μπορεί να χρησιμοποιεί ως έμβλημα στα έγγραφά του και κάθε έντυπό του, φωτογραφική ή άλλη απεικόνιση του μεγάρου του συνοδευόμενη από την επωνυμία του και τον χρόνο ίδρυσης του σωματείου. 

Άρθρο 2ο – Σκοποί 

Σκοποί του Ομίλου είναι:

Η μελέτη και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία του Υμηττού, σε άμεση συνάρτηση με τα γενικότερα προβλήματα του Ελληνικού λαού.

Η υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι σ’ αυτά τα προβλήματα και η συλλογική δράση για την επίλυσή τους, με οδηγό τις προσπάθειες του ελληνικού λαού για μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία.

Η υποβοήθηση, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, της ανάπτυξης μαζικών κινημάτων όπως γυναικείο, ειρηνιστικό, νεολαιϊστικό και οικολογικό.

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του ομίλου και γενικότερα του λαού της πόλης του Υμηττού.

Η ψυχαγωγία των μελών του, η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υποβοήθηση κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης στα μέλη του ομίλου μέσα από τη  κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών.

Άρθρο 3ο – Μέσα

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου είναι διάφορες εκδηλώσεις όπως: διαλέξεις και συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις, εκδρομές και χοροί, η έκδοση εντύπων και βιβλίων, η λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, και γενικά κάθε μέσο που τα Όργανα και οι Φορείς του Ομίλου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του

Άρθρο 4ο

Η αίθουσα και οι χώροι του Ομίλου με απόφαση του Δ.Σ, μπορούν να διατεθούν σε τρίτους φορείς για τις δραστηριότητες τους, αρκεί αυτές να μην αντίκεινται στους σκοπούς του Άρθρου 2 το Ομίλου.

Άρθρο 5ο – Τομείς 

Για την συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου, λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς:

α) Τομέας κοινωνικών προβλημάτων

β) Πολιτιστικός τομέας

γ) Εκδρομικός τομέας

δ) Ψυχαγωγικός τομέας

ε) Τομέας αγωνιστικών και πνευματικών αθλημάτων

στ) οποιοσδήποτε άλλος τομέας που η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή θα επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι τομείς είναι δυνατόν να σχηματίζουν ειδικά τμήματα ή ομάδες εργασίας, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες τους. Μέλη του ομίλου που εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής.

Οι τομείς εφ’ όσον το αποφάσισε η πλειοψηφία των μελών τους που είναι και μέλη του ομίλου διευθύνονται από επιτροπές εκλεγμένες από τα μέλη που συγκροτούν τον τομέα. Τα σχέδια και οι προτάσεις για την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης γνωστοποιούνται από την αρμόδια επιτροπή κι αν δεν υπάρχει από τον διορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλο, στο Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίνει ή όχι την πραγματοποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ

Άρθρο 6ο – Είσοδος νέων μελών

Μέλος του Ομίλου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε είναι πρόθυμος να εργαστεί για την επιτυχία των σκοπών του και δέχεται τις διατάξεις του καταστατικού.

Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να είναι δημότης ή κάτοικος του πρώην Δήμου Υμηττού, όπως είχαν οριστεί τα όριά του πριν την ισχύ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ αρ. Φυλ. 87/2.6.2010).

Επίσης πρέπει να προταθεί από δύο ταμιακά ενήμερα μέλη του ομίλου, που θα υπογράφουν την σχετική αίτηση. Άτομα που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη του ομίλου, μπορούν να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του, να βοηθούν στην προετοιμασία και στην παρουσίασή τους και γενικά να συμμετέχουν στη ζωή του, εφ’ όσον με την δραστηριότητα και τη συμπεριφορά τους δεν προσβάλλουν την υπόληψη του ομίλου και δε στρέφονται εναντίον των σκοπών του.

Άρθρο 7ο – Ένσταση εναντίον της εγγραφής του μέλους 

Οποιοδήποτε μέλος του ομίλου, μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Δ.Σ εναντίον της εγγραφής νέου μέλους, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση της εγγραφής.

Η ένσταση, που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη, εξετάζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.

Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν τη δεχτεί ή όχι, είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή της απόρριψής της.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου,

Υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός ως μέλος του ομίλου, μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, μόνο εφ’ όσον :

 • Περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ αποφάσισε την μη εγγραφή του, και
 • Έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι απόρριψης της αρχικής του αίτησης.

Άρθρο 8ο     

Ο όμιλος με απόφαση της Γ.Σ μπορεί να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη προσωπικότητες που έχουν ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στον Πολιτισμό, την Πόλη, τον Όμιλο.

Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου.

Δεν έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να μετέχουν στις ψηφοφορίες των Γ. Συνελεύσεων.

Άρθρο 9ο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του ομίλου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα :

 • να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του σ’ οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον όμιλο και να αναπτύσσει την γνώμη του στα αρμόδια όργανά του.
 • Να προτείνει νέα μέλη.
 • Να εκλέγει και να εκλέγεται

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:

 • να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του ομίλου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 • Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις Γ.Συνελεύσεις.
 • Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

Άρθρο 10ο –  Κυρώσεις

Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι 6 μήνες ή διαγραφή, οποιοδήποτε μέλος του ομίλου, εφ’ όσον :

 • Παραβιάζει το καταστατικό
 • Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης και του Δ.Σ.
 • Με την δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη ή διαταράσσει την ησυχία του ομίλου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
 • Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει τον όμιλο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 • Καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής, των ηθών, της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.
 • Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις στον όμιλο.

Άρθρο 11ο

Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών τον ασκεί το Δ.Σ. σε πρώτο βαθμό, οι αποφάσεις του εφ’ όσον υπάρξει έφεση κρίνονται τελικά από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 12ο  

Το μέλος του ομίλου που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή, μπορεί να προσφύγει στη Γ. Συνέλευση, που αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την τροποποίηση (μείωση ή επαύξηση) ή την εξάλειψη της κύρωσης, αφού προηγουμένως ακούσει το τιμωρημένο μέλος και το Δ.Σ.

Η σχετική απόφαση της Γ.Σ πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13ο – Συνδρομές μελών

Η συνδρομή των μελών είναι μηνιαία. Είναι δυνατή η προκαταβολή συνδρομών μέχρι έξι (6) μηνών.

Το ύψος της συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την ίδια πλειοψηφία και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί η Γ.Σ. (εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιβάλλουν) να αποφασίσει την αύξηση της συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και την καταβολή ετήσιας έκτακτης εισφοράς που απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερη από το αντίτιμο των συνδρομών ενός (1) χρόνου.

Τα έφεδρα στρατευμένα μέλη του ομίλου, με εξαίρεση τους αξιωματικούς, δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους.

Άρθρο 14ο 

Εάν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα για περισσότερο από τρεις μήνες τη συνδρομή του το Δ.Σ. το ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο και εφόσον η καθυστέρηση αυτή συμπληρώσει τα δύο χρόνια, το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να το διαγράψει χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών, μπορεί να ξαναγραφεί οποτεδήποτε, εφ’ όσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τις ισχύουσες συνδρομές δύο χρόνων.

Άρθρο 15ο  – Αποχώρηση μέλους

Οποιοδήποτε μέλος, είναι δυνατό να αποχωρήσει από τον όμιλο αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ . Μπορεί να γίνει πάλι μέλος, εφ’ όσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 16ο

Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται για το Δ.Σ, την ελεγκτική επιτροπή και την πειθαρχική επιτροπή, αφού περάσουν τρεις μήνες από την ημέρα εγγραφής ή επανεγγραφής τους. Έχουν όμως το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες των Γ.Σ από την ημέρα της εγγραφής τους.

Άρθρο 17ο – Εσωτερικός Κανονισμός

Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία του ομίλου θα ρυθμιστούν με εσωτερικό κανονισμό, που θα συνταχθεί από ειδική επιτροπή, εκλεγόμενη από Τακτική Γ.Σ.

Ο κανονισμός αυτός, που θα υποβληθεί από την επιτροπή, στην αμέσως επόμενη, από την εκλογή της, Τακτική Γ.Σ, δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τις διατάξεις του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

Άρθρο 18ο – Πόροι

Πόροι του ομίλου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών

β) Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του ομίλου

γ) Οποιαδήποτε δωρεά, αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του ομίλου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

δ) Τα έσοδα που προέρχονται από το κυλικείο του ομίλου.

ε) Τα έσοδα από την έκδοση λαχείων και τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών.

Στ) Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφ’ όσον εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 19ο

Ο όμιλος διοικείται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της ισότητας.

Άρθρο 20ο – Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά (9) μέλη που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα από το Νόμο προσόντα και έχουν συμπληρώσει το 18ο χρόνο της ηλικίας τους.

Το Δ.Σ εκλέγεται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 21ο – Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα

Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα Μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον βοηθό του Ταμία και τον Επόπτη κτιρίου.

Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες επίσης από την συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ., καλεί σε κοινή συνεδρίαση το προεδρείο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του ομίλου.

Άρθρο 22ο  – Συνεδριάσεις του Δ.Σ 

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα. Αλλά και όποτε άλλοτε θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους (στην οποία θα καθορίζουν και τα θέματα που θα συζητηθούν) τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά σε δύο διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις που συγκαλούνται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες.

Αν υπάρξει και τρίτη ψηφοφορία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 23ο – Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ    

Όποιο μέλος του Δ.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές, τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν αλλά για δέκα (10) τακτικές, διαδοχικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα του συνδυασμού του ή στην περίπτωση ανεξάρτητου, αναπληρώνεται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα.

Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες, περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του είναι υποχρεωμένος μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες να συγκαλέσει Εκτακτη Γ. Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37.

Άρθρο 24ο – Αρμοδιότητες του Δ.Σ  

Το Δ.Σ διοικεί τον όμιλο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

Άρθρο 25ο – Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον όμιλο στα Δικαστήρια, σε κάθε αρχή και σε οποιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα καταρτίζει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ. Συν/σεων.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ. Συν/σεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και λογοδοτεί στις Γ. Συν/σεις για λογαριασμό του Δ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο του ομίλου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του ομίλου.

Σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και των Γ. Συν/σεων.

Άρθρο 26ο – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντα του εκτελεί ο σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 27ο – Γενικός και Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Α.  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του ομίλου και φυλάει τη σφραγίδα του.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο :

 1. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ. Συν/σεων.
 2. Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του ομίλου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του ομίλου.
 3. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ. Συν/σεων.

      Εάν ο Γ. Γραμματέας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα 

      καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.

Β.  Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του ομίλου και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Συνεργάζεται με τις επιτροπές που διευθύνουν τους τομείς για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εκδηλώσεων και γενικά για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίησή τους.

Εάν ο Ειδικός Γραμματέας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας έχουν κοινή υποχρέωση και ευθύνη για επίλυση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ειδικότερα καθήκοντά τους και για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση αν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ενός ή του άλλου.

Άρθρο 28ο – Ταμίας και Βοηθός Ταμία     

Α.  Ο Ταμίας εισπράττει τις μηνιαίες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς τον όμιλο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Τις μηνιαίες συνδρομές των μελών μπορούν να εισπράττουν επίσης, ο βοηθός Ταμία, ο Ειδικός και ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ και υπογράφονται από Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα.

Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών.

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το μηνιαίο απολογισμό του ταμείου.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του ομίλου που, αφού εγκριθεί, τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Πρώτη Τακτική Γ. Συν/ση.

Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του ομίλου, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του ομίλου. Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του ομίλου πραγματοποιούνται από τον Ταμία, τον βοηθό του ή άλλο σύμβουλο μετά από ειδική εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Β.  Ο σύμβουλος που έχει εκλεγεί ως βοηθός του Ταμία τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και έχει υποχρέωση να ενημερώνει τις καρτέλες των συνδρομών και γενικά των οικονομικών παροχών των μελών προς τον όμιλο.

Ο Ταμίας και ο Βοηθός του έχουν ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ταμειακή ανωμαλία.

Άρθρο 29ο – Πρόσληψη έμμισθου υπαλλήλου

Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο αν οι ανάγκες του ομίλου το απαιτούν. Οι αποδοχές του υπαλλήλου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 30ο – Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια διαδικασία που εκλέγεται και το Δ.Σ. και η Πειθαρχική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του ομίλου. Το Δ.Σ. πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία που η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί απαραίτητα για να εκτελέσει το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε έλεγχο να συντάσσει πρακτικό- έκθεση που θα περιέχει τις παρατηρήσεις της σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ομίλου.

Η έκθεση αυτή τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων ταυτόχρονα με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία και θα διαβαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 31ο – Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του ομίλου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της  Γ.Σ. και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου και ταχυδρομείται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. συμμετέχουν σ’ αυτήν με πλήρη δικαιώματα (δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις). Εξαιρούνται τα μέλη των άρθρων 8 και 16 τα οποία συμμετέχουν στις Γ.Σ. αλλά με τους περιορισμούς που βάζουν τα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο 32ο – απαρτία των Γ. Συνελεύσεων

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της  Γ. Σ. Για το σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται τα μέλη των άρθρων 8 και 16.

Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ καλεί τη Γ.Σ να εκλέξει το προεδρείο. Εάν η Γ.Σ δεν έχει επιτύχει απαρτία, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ που έχει απαρτία, εφ’ όσον παρευρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους.

Άρθρο 33ο – Προεδρείο των Γ. Συνελεύσεων

Στις Γ. Σ. καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του ομίλου που εκλέγονται με ανάταση των χεριών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με την σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την αίθουσα τα μέλη που με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της  Γ. Σ.

Καλεί τη  Γ.Σ  να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από το ίδιο και τον Πρόεδρο.

Άρθρο 34ο – Αποφάσεις των Γ. Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις των Γ.Σ  παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που το καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.

Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και σε περιπτώσεις που η  Γ. Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο σε θέματα ένστασης εναντίον εγγραφής μέλους ή τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολή.

Άρθρο 35ο – Τακτικές Γ. Συνελεύσεις

Τακτικές  Γ. Σ. γίνονται δύο φορές το χρόνο, μία το Φεβρουάριο και μία τον Σεπτέμβριο.

 1. Στην Πρώτη Τακτική Γ.Σ που συγκαλείται μέσα στο Φεβρουάριο, διαβιβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης  Γ. Σ. και λογοδοτεί το Δ. Σ. για την δραστηριότητα του ομίλου (τη σχετική με την πραγματοποίηση των σκοπών του και την εφαρμογή του καταστατικού) στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος).  Μετά διαβιβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στην συνέχεια η  Γ.Σ.       εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του  Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Έπειτα διαβάζεται και εγκρίνεται ο  προϋπολογισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Στην δεύτερη Τακτική Γ. Σ. που συγκαλείται μέσα στο Σεπτέμβριο, το  Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητά του ομίλου στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Μάρτιος- Αύγουστος). Η λογοδοσία του περιορίζεται στην έκθεση των πράξεων του  Δ.Σ και των εκδηλώσεων των τομέων (των σχετικών με την πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου και την εφαρμογή του καταστατικού) και δεν αφορά την οικονομική διαχείριση για την οποία λογοδοσία γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο την Πρώτη Τακτική  Γ. Σ. του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για τις οποίες λογοδότησε το  Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της  ημερήσιας διάταξης.
 3.  Το  Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων οποιοδήποτε θέμα, εφ’ όσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το  1/10  τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στην Γραμματεία μέχρι την 15η Ιανουαρίου προκειμένου για την Πρώτη Τακτική  Γ.Σ  και μέχρι την 15η Αυγούστου για την Δεύτερη.
 4.  Στις Τακτικές  Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 36ο – Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις  

Οι έκτακτες  Γ.Σ συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του  Δ.Σ. είτε:

α)  Μετά από σχετική απόφαση του  Δ. Σ.  που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε

β)  Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των μελών και περιέχει τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη  Γ. Σ. μέσα σε 15 ημέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ  ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών. Στις Έκτακτες Γ.Σ απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 37ο – Αρχαιρεσίες  

Κάθε δύο χρόνια στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το  Δ.Σ., την Ε.Ε  και την Π.Ε, πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί και τα ονόματα των μεμονομένων υποψηφίων τοποθετούνται στον Πίνακα ανακοινώσεων. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκλογή των οργάνων του  Φ.Ο.Υ, οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας για να συμπληρωθούν στο μεταξύ οι απαιτούμενες υποψηφιότητες.

Οι αρχαιρεσίες για κάθε όργανο του Ομίλου (Δ. Σ, Ε. Ε  και  Π. Ε.) γίνονται με ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για την εκλογή κάθε οργάνου.

Στα ψηφοδέλτια πρέπει να αναγράφονται η ονομασία του συνδυασμού και τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή των μεμονωμένων υποψηφίων.

Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ένα συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο για κάθε όργανο και το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους του συνδυασμού της εκλογής του για το  Δ.Σ και μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή.

Το εκλογικό μέτρο προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού των εγκύρων και των λευκών ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών κάθε οργάνου (εννέα (9) για το Δ.Σ. και από τρεις (3) για την Ε.Ε και την Π.Ε). Όσες φορές συμπληρώνει κάθε συνδυασμός το εκλογικό μέτρο τόσες έδρες καταλαμβάνει. Αν δεν καλυφθούν όλες οι έδρες από την πρώτη κατανομή, τότε γίνεται και δεύτερη κατανομή με βάση τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, εάν οι ισοψηφούντες στα υπόλοιπα συνδυασμοί έχουν ήδη βγάλει έδρα απ’ την πρώτη κατανομή, τότε την έδρα καταλαμβάνει ο συνδυασμός που έχει καταλάβει τις περισσότερες έδρες. Εάν οι ισοψηφούντες στα υπόλοιπα συνδυασμοί έχουν καταλάβει από την πρώτη κατανομή τις ίδιες έδρες, τότε γίνεται κλήρωση για την κατάληψη της έδρας. Εάν ένας από τους ισοψηφούντες στα υπόλοιπα συνδυασμούς ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν έχει καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή, τότε την έδρα καταλαμβάνει ο συνδυασμός αυτός ή ο μεμονωμένος υποψήφιος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμού ή μεμονωμένοι υποψήφιοι με ίσα υπόλοιπα που δεν έχουν καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή, τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ τους για την κατάληψη της έδρας.

Η  Γ. Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που έχει την φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Οι αρχαιρεσίες τελειώνουν με την δύση του ηλίου, αλλά μπορούν να παραταθούν για μια ακόμα ώρα.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων για κάθε όργανο ξεχωριστά και ανακοινώνει τα αποτελέσματα για κάθε συνδυασμό και για κάθε υποψήφιο συνδυασμό ή μεμονωμένο και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος καθώς και την σειρά των επιλαχόντων.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών. Την επόμενη ημέρα η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο που καλεί το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 21  αμέσως μετά την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου ο πλειοψηφήσας σύμβουλος παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον Γενικό Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο – Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Σωματείου

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του ομίλου απαιτείται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου, πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ¾ τριών τετάρτων των πιο πάνω μελών.

Εάν αποφασιστεί η διάλυση του ομίλου, η περιουσία του διατίθεται στο Δήμο Υμηττού με την υποχρέωση να ιδρύσει βρεφοκομικό- παιδικό σταθμό.

Άρθρο 39ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί ή τους σχετικούς με τα σωματεία νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση του  Δ.Σ που υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

ΥΜΗΤΤΟΣ, 28 Φεβρουαρίου 2016